SIVA Pronunciation

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ænɪməl/ animal animal
/bəːd/ bird baad
/ʌɪs/ ice ais
ˈʌɪnstʌɪn Einstein Ainstain
/ˈʌŋkəl/ uncle ankul
/æmpeə/ ampere ampea
/bæɡ/ bag bag

B

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/bæŋk/ bank bank
/bɛst/ best best
/ˈbɪtə/ bitter bita
/bɒks/ box boks
/ˈbʊldəʊzə/ bulldozer buldouza
/blʌd blood blad
/blɛnd/ blend blend
/blɪŋk/ blink blink
/blɒnd/ blonde blond
/bluː/ blue bluu

C

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/tʃɑːns/ chance chaans
/tʃɛk/ check chek
/tʃɪn/ chin chin
/tʃɔɪs/ choice chois
/lʌntʃ/ lunch lanch
/ˈlʌntʃən/ luncheon lanchun

D

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/dæm/ dam dam
/deɪ/ day dei
/dɪsk/ disk disk
/dɔːɡ/ dog doog
/duː/ do duu
/drʌɪv/ drive draiv
/drɛs/ dress dres
/drɪp/ drip drip
/drɔː/ draw droo
/ˈandruː/ Andrew Andruu
/ˈdjuːti/ duty dyuuti

E

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ɛɡ/ egg egg
/ˈeərpɔːt/ airport eapoot
/ˈɛːrɪə/ area eeria
/eɪt/ eight eit
/ˈeɪndʒəl/ angel einjul
/ˈɛmpti/ empty empti
/ɛnˈkaʊntə encounter enkaunta
/bɛɡ/ beg beg

F

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ˈfamɪli/ family famili
/ˈfɛri/ ferry feri
/fɪt/ fit fit
/ˈfəʊtəɡrɑːf/ photograph foutograaf
/fuːd/ food fuud
/fjuːəl/ fuel fyuuel

G

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ɡʌn/ gun gan
/ɡɛt/ get get
/ɡɪv/ give giv
/ɡlɑːs/ glass glaas
/ˈɡləʊbəl/ global gloubul
/ɡəʊ/ go  gou
/ɡreɪt/ great greit
/ɡraʊnd/  ground graund
/ɡʊd/ good gud
/ɡæləksi/ galaxy gyalaksi
  牛乳 (milk: Japanese) gyuunyuu
  漁業 (fishery: Japanese) gyogyoo
  (forest: Arabic) غابة ghaaba

H

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/hæv/ have hav
/hɛlp/ help help
/hɪt/ hit hit
/hɒt/ hot hot
  百 (hundred: Japanese) hyaku
  氷河 (glacier: Japanese) hyooga
/ˈhjuːmən/ human hyuuman

I

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
  胃 (stomach: Japanese) i
/ɪə/ ear ia
/iːt/ eat iit
/ɪmˈpɒsɪbəl/ impossible impossibul
/ˈɪŋɡlɪʃ/ English Inglish
/pɪŋk/ pink pink

J

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/dʒam/ jam jam
/ˈdʒɛli/ jelly jeli
/dʒɪm/ jim jim
/dʒəʊk/ joke jouk
/dʒuːs/ juice juus

K

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/kʌm/ come kam
/ˈkɛtəl/ kettle ketol
/kɪŋ/ king king
/kɔɪn/ coin koin
/kriːm/ cream kriim
/krʌɪm/ crime kraim
/ˈkʊkuː/ cuckoo kukuu
/kwʌɪt/ quite kwait
/kwɛst/ quest kwest
/kwɪz/ quiz kwiz
/ˈkwɑlɪti/ quality kwoliti
/kæt/ cat kyat
  今日 (today: Japanese) kyoo
/ˈkjʊrɪəs/ curious kyurias
  (ring: Arabic) خاتم khaatam

L

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ɪl/ ill il
/ˈlʌɪən/ lion laian
/lɛft/ left left
/lɪft/ lift lift
/ləʊ/ low lou
/lʊk/ look luk
  bobuľa (berry: Slovak) bobulya
  полезный (Russian: useful) palyeeznui

M

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ɡʌm/ gum gam
/ˈmʌni/ money mani
/mɛn/ men men
/mist/ mist mist
/moʊtə/ motor mouta
/muːn/ moon muun
/ˈmjænmɑː/ Myanmar Myanmaa
/ˈmjuːzɪk/ music myuuzik

N

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/tɛn/ ten ten
/nʌɪt/ night nait
/neɪm/ name neim
/niːs/ niece niis
/nɔɪz/ noise noiz
/nuːn/ noon nuun
/sɪŋ/ sing sing
  La Niña (Spanish) La niinya
  tanečník (dancer: Slovak) ta’nyechiniik
  你好 (hello: Chinese) nyi hao
  El Niño (Spanish) El Niinyou
/njuː/ new nyuu

O

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ˈɒːrɪndʒ/  orange oorinji
/əʊk/ oak ouk
/bɔːl/ ball bool
/kəmˈpleɪn/ complain komplein

P

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/lɪp/ lip lip
/ˈpɑːspɔːt/ passport paaspoot
/pɛn/ pen pen
/pɪˈanəʊ/ piano pianou
/pəˈlʌɪt/ polite polait
/pʊt/ put put
/spjɛhat/ spěchat (hurry: Czech) spyehatt
/pjɒŋˈjaŋ/ 편의점 (convenience store: Korean) pyonijom
/pjʊə/ pure pyua

Q

R

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ˈræbɪt/ rabbit rabit
/reɪs/ race reis
/ˈrɪvə/ river riva
/rəʊd/ road roud
/ruːl/ rule ruul
  略奪 (plunder: Japanese) ryakudatsu
  龍 (dragon: Japanese) ryuu
  третий (third: Russian) tryeechii
  両替 (money exchange: Japanese) ryoogae

S

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ˈsʌmə/ summer sama
/ˈsɛvən/ seven sevun
/ʃʌɪn/ shine shain
/ʃɛlf/ shelf shelf
/ʃiːp/ sheep shiip
/ʃəʊ/ show shou
/ʃuː/ shoe shuu
/pʊʃ/ push push
/ˈsiːlɪŋ/ ceiling siiling
/ˈθɪəri/  theory siiari
/skʌl/ skull  skal
/skwɛə/ square skwea
/ˈskwɪrəl/ squirrel skwirel
/ˈsəʊfə/ sofa soufa
/θɔːt/ thought soot
/ˈspʌɪdə/ spider spaida
/spɔːt/ sport spoot
/ˈspɛʃəl/ special speshal
/stand/  stand stand
/ˈsteɪʃən/ station steishun
/swiːt/ sweet swiit
/swɛt/ sweat swet
/suːp/ soup suup
/θriː/ three surii
  тысяча (thousand: Russian) tyiisyacha

T

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ˈtæksi/ taxi taksi
/ˈtɛlɪˌfəʊn/ telephone telifoun
/ˈtɪmbər/ timber timbaa
/ˈtɔɪlət/ toilet toilet
/tuː/ two tuu
/ˈtrʌmpɪt/ trumpet trampit
/trɛnd/ trend trend
/ˈtrɪpəl/ triple tripul
/ˈtrəʊfi/ trophy troufi
/truː/ true truu
/ˈpiːtsə/ pizza piitsa
/ˈtsɛtsi flʌɪ/ tsetse fly tsetsi flai
  Zimmer (room: German) Tsimaa
  Zoll (customs: German) Tsol
/tsuːˈnɑːmi/ tsunami tsunami
/ˈtwʌɪlʌɪt/ twilight twailait
/twɛlv/ twelve twelv
/ˈtwɪŋkəl/ twinkle twinkul
  (toy: Hebrew) צַעֲצוּעַ tsatwua
  тысяча (thousand: Russian) tyiisyacha
/ˈtjuːzdeɪ/ Tuesday Tyuuzdei

U

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/ujʊnɪ sɒlt leɪk/ Uyuni salt lake Uyuni solt leik
/suː/ sue suu
/ʊnt/ und (and: German) unt
  umziehen  (move house: German) umtsiien
/bʊk book buk

V

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/lʌv/ love lav
/ˈvali/ valley vali
/ˈvɪdɪəʊ video videou
  vchod (entrance: Czech) vuhott
/ˈveɪpə/ vapor veipa
/vɔɪs/ voice vois

W

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/waks/ wax waks
/wɛst/ west west
/wɪn/ win win
/dwɔːf/ dwarf dwoof

X

Y

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/jʌŋ/ young yang
/jɛs/ yes yes
/jɪə/ year yia
/ˈjəʊjəʊ/ yo-yo youyou
/juːθ/ youth yuus

Z

Phonetic symbol Example SIVA pronunciation
/iz/ is iz
/ˈzʌɪləfəʊn/ xylophone zailafoun
/zɛst/ zest zest
/ˈziːbrə/ zebra ziibra
/ðəʊ/ though zou
/zuː/ zoo zuu
  早 (zǎo: early: Chinese) zuao
  怎么 (zěnme: how: Chinese) zuenma
  走 (zǒu: run: Chinese) zuou
  Süden (south: German) zyuuden
error: Content is protected !!
Copied title and URL